Polityka prywatności Ośrodka szkoleniowego dla psów „PIESEŁKOWO”

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Ośrodka szkoleniowego dla psów „PIESEŁKOWO”, zwanego dalej: Ośrodkiem szkoleniowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Barbara Klasik-Przychodzeń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIESEŁKOWO Barbara Klasik-Przychodzeń z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 30 C, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412324531, REGON: 241641850, adres e-mail: pieselkowo.biuro@gmail.com, nr tel.: +48 792 272 662, zwana dalej: Administratorem.
 3. Klienci mogą kontaktować się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w pkt. 2. powyżej. Klienci mogą kontaktować się z Administratorem telefonicznie w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 10:00-16:00.
 4. Administrator pozyskuje dane osobowe Klientów poprzez ich podanie przez Klientów w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej: pieselkowo.com.pl.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:
 6. wykonania umowy polegającej na szkoleniu psa Klienta lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem takiej umowy (np. przyjmowanie zapisów na szkolenia, obsługa szkoleń) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO);
 7. wykonania usługi polegającej na udostępnieniu basenu dla psów do korzystania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed przyjęciem do wykonania takiej usługi (np. przyjmowanie zapisów na korzystanie z basenu dla psów) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO);
 8. wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni lub promocja własnych produktów, zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie lub ochrona przed roszczeniami kontrahentów Administratora, tj. Klientów lub osób trzecich) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: marketing bezpośredni lub promocja własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klientów lub osób trzecich.
 11. Dane osobowe są przechowywane:
 12. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby zawarcia lub wykonania umowy wskazanej w pkt. 5. lit. a) powyżej lub na potrzeby wykonania usługi lub przyjęcia zamówienia usługi wskazanej w pkt. 5. lit. b) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): przez okres niezbędny do prawidłowego odpowiednio: zawarcia lub wykonania umowy lub wykonania usługi lub przyjęcia zamówienia usługi;
 13. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 14. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Administratora lub zabezpieczenia się i ochrony przez Administratora przed roszczeniami ze strony kontrahentów Administratora, tj. Klientów lub osób trzecich, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 15. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub promocji własnych produktów Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 16. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie:
 17. podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 18. podwykonawcom Administratora – w celu wykonania umowy lub usługi;
 19. podmiotom utrzymującym serwery, na których znajduje się strona internetowa pieselkowo.com.pl oraz domenę, na której znajduje się www.pieselkowo.com.pl – w celu zawarcia lub wykonania umowy, przyjęcia zamówienia usługi lub wykonania usługi,
 20. podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora – w celu wykonania umowy o obsługę księgową Administratora;
 21. podmiotom utrzymującym serwery, na których znajdują się programy do fakturowania sprzedaży towarów – w celu wykonania umowy lub usługi oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 22. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 3. żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie następujących danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy szkoleniowej lub przyjęcia zamówienia usługi polegającej na udostępnieniu basenu dla psów do korzystania: imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, adres e-mail. Podanie numeru telefonu kontaktowego nie jest warunkiem zawarcia Umowy lub przyjęcia zamówienia usługi. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych osobowych, które są warunkiem zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia usługi, jest brak możliwości zawarcia umowy. Konsekwencją braku podania danych osobowych, które nie są warunkiem zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia usługi, jest brak możliwości wykorzystania tych danych osobowych dla celów związanych z ich przetwarzaniem (np. utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji umowy lub usługi).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, wynikającej z rozwoju technologii internetowej lub zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób widoczny i zrozumiały z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 10. Na stronie internetowej: pieselkowo.com.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

 

 1. Pliki „cookies”

 

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników Internetu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w szczególności: pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Klientach, poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”.
 3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” do:
 4. dopasowania zawartości strony internetowej pieselkowo.com.pl do indywidualnych preferencji Klienta,
 5. sporządzania statystyk bez możliwości identyfikacji Klienta.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Klienta. Automatyczna obsługa plików „cookies” może zostać zmieniona przez Klienta w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Klient może zmienić ustawienia dotyczących plików „cookies”, co jednak może uniemożliwić prawidłowe działanie strony internetowej.

 

 • Postanowienia wspólne

 

 1. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej Polityki prywatności poddane są jurysdykcji sądów polskich.
 2. Prawem właściwym dla stosunków powstałych na tle stosowania niniejszej Polityki prywatności jest prawo polskie.