REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIOWEGO „PIESEŁKOWO”

 

 • 1 – Warunki ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia szkoleń, kursów i spotkań szkoleniowych organizowanych przez ośrodek szkoleniowy dla psów „PIESEŁKOWO” w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 30 C.

 

 • 2 – Informacje o Ośrodku szkoleniowym
 1. Ośrodek szkoleniowy dla psów „PESEŁKOWO” prowadzony jest przez Barbarę Klasik-Przychodzeń, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PIESEŁKOWO Barbara Klasik-Przychodzeń z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 30 C, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412324531, REGON: 241641850.
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do osób korzystających z usług Ośrodka Szkoleniowego. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia szkoleń, kursów i spotkań szkoleniowych prowadzonych przez Ośrodek Szkoleniowy oraz zasady i tryb zawierania umów uczestnictwa w takich szkoleniach, kursach i spotkaniach, a także zasady korzystania z basenu dla psów znajdującego się na terenie Ośrodka Szkoleniowego.

 

 • 3 – Definicje
 • ORGANIZATORBarbara Klasik-Przychodzeń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIESEŁKOWO Barbara Klasik-Przychodzeń z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 30 C, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412324531, REGON: 241641850;
 • OŚRODEK SZKOLENIOWY – Ośrodek szkoleniowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 • KLIENT – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca opiekunem psa, zawierająca Umowę z Organizatorem;
 • UCZESTNIK – osoba uczestnicząca w Szkoleniu;
 • OPIEKUN UCZESTNIKA – opiekun prawny Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych, uczestniczący wraz z tym Uczestnikiem w Szkoleniu;
 • INSTRUKTOR – Organizator albo osoba prowadząca Szkolenie wyznaczona przez Organizatora;
 • UMOWA – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem;
 • USŁUGA – usługa szkoleniowa będąca przedmiotem Umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem;
 • SZKOLENIE – kurs, szkolenie albo spotkanie szkoleniowe organizowane przez Organizatora;
 • BASEN – znajdujący się na terenie Ośrodka szkoleniowego basen dla psów;
 • STRONA INTERNETOWA – strona internetowa dostępna pod adresem www.pieselkowo.com.pl;
 • DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

 

 • 4 – Dane Organizatora
 1. adres Organizatora: ul. Nowy Świat 30 C, 41-706 Ruda Śląska;
 2. adres e-mail Organizatora: pieselkowo.biuro@gmail.com;
 3. nr tel. Organizatora: +48 792 272 662;
 4. nr rachunku bankowego Organizatora: 05 1050 1331 1000 0092 6329 9928.
 5. Klient może porozumiewać się z Organizatorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie z Organizatorem w dni powszednie w godzinach: 10:00-18:00 oraz w soboty w godzinach: 10:00-18:00.

 

 • 5 – Warunki techniczne

Do zapisów na Szkolenia niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa,

– aktywne konto poczty elektronicznej (konto e-mail),

– włączona obsługa plików „cookies”.

 

 • 6 – Organizacja szkoleń
 1. Organizator prowadzi kursy, szkolenia i spotkania szkoleniowe dla psów i ich opiekunów w Ośrodku szkoleniowym lub innym miejscu uzgodnionym przez Organizatora z Klientami. Zapisy na Szkolenia dokonywane są za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego na Stronie Internetowej.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia na Szkolenie Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie zapisu na Szkolenie pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Zgłoszenie jest przyjęte jedynie w przypadku potwierdzenia jego przyjęcia przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 3. Szczegółowa lista i cennik Usług znajdują się na Stronie Internetowej.
 4. Szkolenia odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie Szkoleń widniejącym na Stronie Internetowej.
 5. Szkolenia są organizowane w formie szkoleń indywidualnych lub szkoleń grupowych.

 

 • 7 – Ceny i płatności
  • Ceny wszystkich Usług podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
  • Warunkiem udziału w Szkoleniu jest wpłata wskazanego na Stronie Internetowej przy danym Szkoleniu zadatku przed pierwszymi zajęciami z danego Szkolenia. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z odstąpieniem przez Klienta od Umowy (rezygnacją z udziału w Szkoleniu). Płatność pozostałej części opłaty za udział w Szkoleniu następuje w terminie wskazanym na Stronie Internetowej przy danym Szkoleniu.
  • Formy płatności za Usługi są następujące:
 • przelewem na rachunek bankowy Organizatora,
 • gotówką na miejscu w Ośrodku Szkoleniowym.

 

 • 8 – Zmiana/odwołanie terminów Szkoleń, rezygnacja ze Szkoleń
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Szkolenia, o czym poinformuje Klientów pocztą elektroniczną w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 poniżej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminów poszczególnych zajęć w ramach Szkolenia w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje Klientów telefonicznie najpóźniej na 1 godzinę rozpoczęciem Szkolenia (z jednogodzinnym wyprzedzeniem).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminów poszczególnych zajęć w ramach Szkolenia grupowego, jeżeli na dany termin Szkolenia (na dane zajęcia w ramach Szkolenia) nie zgłosi się minimalna liczba Uczestników niezbędna do rozpoczęcia Szkolenia lub zajęć. Minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, to 4 (czterech) Uczestników.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora lub poszczególnych zajęć w ramach danego Szkolenia, Organizator zaproponuje Klientowi inny termin Szkolenia lub zajęć w ramach danego Szkolenia. W przypadku, w którym tak zaproponowany termin Szkolenia lub zajęć nie odpowiadałby Klientowi, Klientowi przysługuje od Organizatora zwrot uiszczonej opłaty za udział odpowiednio w Szkoleniu lub zajęciach w ramach danego Szkolenia.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach danego Szkolenia, Klientowi przysługuje od Organizatora zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień § 12.
 6. W przypadku zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 5 powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień § 12.
 7. W przypadku braku uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6 powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.
 8. Rezygnacja przez Klienta z uczestnictwa w Szkoleniu, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna nastąpić w formie dokumentowej pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora, pod rygorem nieważności.

 

 • 9 – Prawa i obowiązki Uczestników
  • Klient ma obowiązek informować Organizatora o każdorazowej zmianie jego danych kontaktowych.
  • Warunkami udziału w Szkoleniu są: aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie oraz zabezpieczenie psa przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym. Klient ma obowiązek przedstawić Organizatorowi: książeczkę zdrowia psa, z którym będzie uczestniczył w Szkoleniu, z wykazem aktualnych szczepień psa oraz aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa, potwierdzające, że pies może brać udział w Szkoleniu – najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach Szkolenia. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w zdaniach poprzednich, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć w ramach Szkolenia i nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu. Wzór zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa Klient otrzymuje pocztą elektroniczną od Organizatora po zawarciu Umowy, a przed pierwszymi zajęciami z danego Szkolenia.
  • Na teren Ośrodka Szkoleniowego nie mogą być wprowadzane psy chore lub mające objawy chorobowe. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o każdorazowej chorobie psa przypadającej w okresie Szkolenia i powstrzymać się od udziału z takim psem w zajęciach. W takim wypadku Organizator nie zwraca Klientowi opłaty uiszczonej za udział w Szkoleniu, a Klient uzgodni z Organizatorem udział psa w zajęciach w innym terminach, w których pies będzie mógł już uczestniczyć ze względu na poprawę stanu zdrowia, w ramach dotychczas uiszczonej przez Klienta opłaty za udział w Szkoleniu.
  • W przypadku alergii pokarmowej występującej u psa Klient ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia.
  • W przypadku wykrycia u psa w okresie Szkolenia choroby wrodzonej, która uniemożliwia udział psa w Szkoleniu, Organizator nie zwraca Klientowi uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o tym fakcie i nie może uczestniczyć z psem w Szkoleniu. W takim wypadku Klient uzgodni z Organizatorem udział psa w zajęciach w innym terminach, w których pies będzie już mógł uczestniczyć ze względu na poprawę stanu zdrowia, w ramach dotychczas uiszczonej przez Klienta opłaty za udział w Szkoleniu – pod warunkiem przedstawienia przez Klienta aktualnego zaświadczenia od lekarza weterynarii potwierdzającego, że pies może uczestniczyć w Szkoleniu.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć psy w trakcie rui (cieczki). W takim wypadku Klient informuje o tym Organizatora i uzgadnia z Organizatorem udział w zajęciach w innych terminach po zakończeniu rui u psa, w ramach dotychczas uiszczonej przez Klienta opłaty za udział w Szkoleniu.
  • Uczestnik ma obowiązek stosować się w trakcie Szkolenia do poleceń Instruktora. Uczestnik ma obowiązek zaopatrzenia się i przynoszenia na Szkolenie pomocy szkoleniowych wskazanych przez Instruktora.
  • Uczestnik ma obowiązek w trakcie Szkolenia i na terenie Ośrodka Szkoleniowego trzymania psa na smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy jedynie po uprzednim wyraźnym zezwoleniu na to przez Instruktora.
  • Uczestnik może pozwolić, by jego pies podszedł w trakcie Szkolenia do innego psa lub do innego Uczestnika jedynie po uprzednim wyraźnym zezwoleniu na to przez Instruktora.
  • Uczestnik powinien aktywnie uczestniczyć wraz ze swoim psem w Szkoleniu, a także trenować ze swoim psem w okresach pomiędzy zajęciami zgodnie z zaleceniami Organizatora.
  • Przed wzięciem udziału w zajęciach Uczestnik zobowiązany jest odbyć spacer z psem i umożliwić psu załatwienie jego potrzeb fizjologicznych. Uczestnik ma obowiązek sprzątania po swoim psie na terenie Ośrodka Szkoleniowego.
  • Uczestnik jest zobowiązany nie głaskać, nie karmić ani nie przywoływać psów innych Uczestników biorących udział w Szkoleniu, chyba że poleci mu to uprzednio i wyraźnie Instruktor.
  • W szkoleniach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły piąty rok życia. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym Uczestnika niepełnoletniego, jest udział w Szkoleniu wraz z Opiekunem Uczestnika, za uprzednią zgodą Opiekuna Uczestnika wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Opiekun Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych ma obowiązek zapewnić, żeby taki Uczestnik nie przeszkadzał w prowadzeniu Szkolenia.
  • Uczestnik mający pełną zdolność do czynności prawnych lub Opiekun Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć lub nagrań zawierających wizerunek Uczestnika w trakcie Szkolenia i wyraża zgodę na publikację tak utrwalonego wizerunku odpowiednio Uczestnika mającego pełną zdolność do czynności prawnych lub Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych na Stronie internetowej: www.pieselkowo.com.pl lub na stronie Ośrodka Szkoleniowego w serwisie internetowym Facebook w celu promocji działalności Organizatora.
  • W przypadku braku zgody na utrwalanie lub publikację wizerunku w sposób wskazany w ust. 14 powyżej, Uczestnik mający pełną zdolność do czynności prawnych lub Opiekun Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest złożyć Organizatorowi odpowiednie oświadczenie w tym przedmiocie przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Szkolenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno dla swej ważności nastąpić na piśmie.
  • Na terenie Ośrodka Szkoleniowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu lub wyrobów tytoniowych, a także zakaz spożywania alkoholu lub środków odurzających. Na teren Ośrodka Szkoleniowego nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
  • Zabronione jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie (fizycznej lub werbalnej) zarówno wobec innych Uczestników Szkolenia, psów przebywających na terenie Ośrodka Szkoleniowego, jak i Instruktorów.
  • Uczestnik nieprzestrzegający postanowień Regulaminu lub poleceń Instruktora może zostać usunięty z udziału w Szkoleniu lub z terenu Ośrodka Szkoleniowego. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.

 

 • 10 – Reklamacje
 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą jakości Usług pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora.
 2. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni (czternastu dni) od otrzymania reklamacji tą samą drogą, którą złożona została reklamacja.

 

 • 11 – Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. taki Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Organizatorem;
  2. taki Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem.
 2. Klient będący konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 12 – Odstąpienie od Umowy
 1. Dokonanie przez Klienta zapisu na Szkolenie i potwierdzenie przez Organizatora zapisania Klienta na Szkolenie jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta z Organizatorem Umowy. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi umowę zawartą na odległość.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić na piśmie i zostać wysłane przesyłką poleconą na adres Organizatora lub w formie dokumentowej, tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Umowa uważana jest za niezawartą, a jeśli Klient dokonał już płatności, Organizator zwróci Klientowi uiszczoną przez niego opłatę za udział w Szkoleniu.

 

 • 13 – Basen dla psów
 1. Na terenie Ośrodka szkoleniowego znajduje się basen dla psów.
 2. Z Basenu mogą korzystać jedynie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia, pod opieką pełnoletniego Uczestnika mającego pełną zdolność do czynności prawnych i pod nadzorem Instruktora. Z Basenu nie mogą korzystać psy z otwartymi ranami, psy ze stanami zapalnymi skóry, psy, których stan zdrowia z innego powodu na to nie pozwala lub psy, których sierść jest niewyczesana.
 3. Szczegółowe terminy, w których Basen jest czynny, a także cennik korzystania z Basenu, znajdują się na Stronie Internetowej.
 4. Ceny podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Formy płatności za korzystanie z Basenu są takie same jak w przypadku płatności za udział w Szkoleniu.
 5. Terminy, w których Basen jest czynny, mogą ulec zmianie z uwagi na okoliczności niezależne od Organizatora, w szczególności z uwagi na czynniki atmosferyczne lub awarie. W takim przypadku Organizator zwraca Klientowi uiszczoną opłatę za korzystanie z Basenu.
 6. Zapisy na Basen dokonywane są za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego na Stronie Internetowej. Po dokonaniu zgłoszenia Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie zapisu psa na basen pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Zgłoszenie jest przyjęte jedynie w przypadku potwierdzenia jego przyjęcia przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Do tak zawartej umowy mają zastosowanie postanowienia § 12.
 7. Warunkiem skorzystania przez psa z Basenu jest uiszczenie przez Klienta opłaty z tego tytułu przed skorzystaniem z Basenu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z zapisu na Basen.
 8. Zwrot opłaty za skorzystanie z Basenu następuje jedynie w przypadkach wskazanych w ust. 5 powyżej lub zgodnie z postanowieniami § 12.
 9. Uczestnik, którego pies korzysta z Basenu, a także osoby przebywające w pobliżu niecki basenowej, nie mogą biegać wokół niej.
 10. Uczestnik nieprzestrzegający postanowień Regulaminu lub poleceń Instruktora dotyczących korzystania z Basenu może zostać usunięty z terenu Ośrodka Szkoleniowego. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za skorzystanie z Basenu.

 

 • 14 – Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub zmiany sposobów lub miejsca świadczenia Usług – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 dni (trzy dni) przez jej wprowadzeniem.
 2. Spory powstałe na tle stosowania Regulaminu Strony poddają jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 3. Prawem właściwym dla stosunków powstałych na tle stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w „Polityce prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej: www.pieselkowo.com.pl.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług Organizatora lub z Basenu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z Usług Organizatora lub z Basenu wymaga akceptacji Regulaminu.